Evdeki Hamamböcekleri

Buzul devrinde yaşayan insanlann konutlarında bulunmaları, hamam böceklerinin, belki de insanlar tarafından iyi tanınan en eski hayvanlar olduğunu göstermektedir. Nitekim Biatta orientalis’in Taş Devri’ndeki insanlarla beraber yaşadığı fosillerle saptanmıştır. Bugünkü hamamböceklerinin Özelliklerini gösteren en eski fosiller (Protoptera) Üst Karbon’a dayanmaktadır. Bu fosil formlar, büyük bir olasılıkla, Orta Karbon’da Protoblattoidea denen hayvanlardan türemiştir. Bunun sonuncu fosil grubun da, tartışılmakla birlikte, Alt Karbon’daki Palaeodictyoptera denen hayvanlardan türediği varsayılmaktadır. Perm’de türleşmelerinin ve yaygınlaşmalannin en üst düzeyine ulaşmışlardır. Fakat o devirden bu zamana kadar gittikçe azalmaktadırlar. Hiçbir böcek takımının evrimsel gelişmesi, fosillerle,hamam böcekleri takımı kadar güzel izlenilememiştir. Özellikle kanatlan çok iyi fosilleşmiştir. Uygun ortamlara düşen kalıntılardan anladığımız kadarıyla, iç organları da çok büyük değişikliklere uğramadan, bugüne kadar gelebilmiştir. Hatta birçok fosil tür, bugünkü familyalar içine sokulmuştur. Bugünkü cinslerin çoğu Tersiyer’de; yalnız Ectobiidae, büyük bir olasılıkla daha sonra oluşmuştur. Birçoğunun genel özellikleri, Karbon’dan beri büyük ölçüde değişmediği için, bugün çok özelleşmiş böceklerin yapılarını bu hayvan grubuna dayandırabiliriz. Blatta, Latince ışıktan kaçan demektir.

Evdeki Hamam Böcekleri

Tanınmaları: Büyük bir kısmı ormanlarla kaplı tröpiklerde bulunan 3500 kadar türden oluşmuştur. Kutuplara doğru gidildikçe tür sayısı azalır; özellikle kurak yerlerde bu azalma çok daha fazladır. Güney Amenka tür bakımından en zengindir; birçok endemik grubu içerir. Beslenmelerinde ve yapısal uyumlarında görülen özelliklerinden dolayı, bir kısmı, jeolojik devirlerde insanlarla birlikte yaşamaya başlamıştır. Bugün, tropik kökenli birçok tür ve diğer iklim bölgelerinde yaşayan türler, ulaşımın artmasıyla, kozmopolit olmuştur. Fakat bunların birçoğu, soğuk iklimlerde, yalnız konutlarda yaşayabilir; doğada kışı geçiremezler.
Hamamböceklerinin tümünde, vücut, üstten basık ve şekil olarak ovaldir. Bazı türleri tesbihböcekleri gibi kamburlaşmış ve kuwetli olarak sklerotize olmuştur. Özellikle bu sonunculann dişileri kanatsızdır (Örneğin Polyphaga). Büyüklüğü 2 mm. (Attaphila fungicola) ile 10 cm. (Megaloblatta blaberoıdes – Orta Amerika) arasında değişir. Renkleri, çoğunluk kahverenginden siyaha kadar gider.

Bazı tropik türlerde kuwetli bir mimikri ve parlak renklilik vardır. Birçoğunda dişiler kanatsızdır. Perisphaerinae türleri tesbihböceği gibi yuvarlanarak kendilerini korumaya çalışırlar (örneğin Hormetica). Hepsi gececidir. Gündüzlerini çatlaklarda, yarıklarda ve cisimlerin altında geçirirler. Vücutlarının basık olması, bu saklanmaya bir uyumdur.